שלב קבלות ומסירות

בסיום הפרויקט ולאחר שהקבלן סיים את עבודתו בשטח, מוסר הקבלן את השטח לידי המזמין. בשלב זה אנו מוודאים את טיב ותקינות העבודה. שלב זה כולל וידוא קבלת תיקי מערכות מלאים ע"פ הנחיות המפרט הטכני, קבלת אישורי מכון התקנים למערכות ועבודות הבינוי, קבלת אישורים מהרשויות כולל מכבי אש לשם קבלת טופס אכלוס, קבלת עבודות בנייה, קבלת מערכות לאחר הרצה.

אישורים של היועצים והאדריכל לקבלת מתקן, הפעלת מערכות מתח נמוך קבלני משנה של המזמין, בדיקת אינטגרציה מערכות בטיחות של הפרויקט, קבלת אישור אכלוס.